جمع اعداد۱

تفریق اعداد

جمع برداری

جمع اعداد۲

جمع اعداد۳

جمع اعداد۴

آموزش ساعت ۱

نمودار تصویری

احتمال

مرتب سازی

کارگاه ریاضی

جمع اعداد۵

آموزش ساعت۲

آموزش ساعت۳

آموزش ساعت۴

تفکیک اعداد

ارزش مکانی

اندازه گیری طول

آموزش ساعت۵

جمع اعداد۶

زوج یا فرد

بزرگتر یا کوچکتر

مقایسه اعداد

جمع اعداد کوچک

ارواح ریاضیدان

تنیس گرازها

تفریق با شکل

رسم دایره

چهار ضلعی ها

اندازه گیری طول